De Zijlen De vennen Gevestigd in Muntendam


Het verhaal van de organisatie

De Vennen is een woonlocatie voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Ze biedt plaats aan 20 kinderen en heeft de beschikking over 1 crisisplek. Het gebouw staat midden een woonwijk van Muntendam en is sterk verouderd. Niet voor niets staat vervangende nieuwbouw op een nog nader te bepalen plaats in de omgeving van Veendam of Muntendam, hoog op de agenda.

In 2011 heeft De Vennen een ingrijpende verandering van een besloten naar een open woonvorm doorgemaakt. Hiermee is het woonklimaat genormaliseerd; er wordt uitgegaan van verantwoordelijkheid die ook deze kinderen kunnen dragen, hoe klein soms ook. Daar waar nodig vindt er uiteraard ook begrenzing plaats. Die wordt geboden door de voorspelbaarheid en consequentheid in doen en laten van de begeleiders en door een duidelijke en overzichtelijke dagstructuur. Kinderen hebben allen een eigen zit/slaapkamer die ze zelf of met hun ouders, mogen inrichten.

Doel

Het doel van deze woonlocatie is het bieden van een woonplek aan kinderen waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Er wordt begeleiding op maat geboden, waarbij naarmate de kinderen ouder worden de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid bevorderd wordt. De kinderen worden gestimuleerd in deelname aan de maatschappij. De kinderen gaan allemaal naar school in de buurt (Veendam, Winschoten, Groningen) en nemen deel aan plaatselijke clubs en activiteiten. De betrokkenheid van de ouders in de opvoeding en begeleiding van het kind wordt gestimuleerd. Kinderen zijn regelmatig in de weekenden en vakanties thuis in het eigen gezin.

Doelgroep en aantallen
Kinderen van 8 tot 18 jaar. Totaal 20 plaatsen. Over het algemeen vooral LVG met flinke gedragsproblematiek (hechtingsstoornissen, ASS, ODD, agressie, aanvullende psychiatrische problematiek). Daarbij zijn het vaak ook kinderen afkomstig uit een problematische gezinssituatie.
De Vennen is vanaf begin af aan (2005) met deze doelgroep gestart en heeft ook de toelating van verblijf met behandeling.

Er wordt gewerkt in 4 groepen waar gemiddeld 5 kinderen wonen. Per groep is er een huiskamer met open keuken. De groepssamenstelling wordt afgestemd op leeftijd, begeleidingsbehoefte etc.

In- en doorstroom
De kinderen komen binnen via diverse verwijzers; ouders, behandelcentra, voogdijinstellingen, jeugdzorg, MEE of via andere VG-instellingen.
Rond het 18e levensjaar is het vervolg divers. De jongeren stromen door naar verschillende volwassen woonlocaties binnen of buiten De Zijlen, maar kunnen afhankelijk van hun zelfstandigheid ook intern naar een trainingshuis (tot 23 jaar) in Hoogezand-Sappemeer of in Groningen doorstromen. De overgang van een kindergroep naar een volwassen woonlocatie vormt nu nog weleens een probleem. De overgang is soms groot wat betreft begeleidingsstijl, de interactie met medebewoners en de mate van  zelfstandigheid. Het is goed om daar binnen De Vennen een zorgtraject voor uit te zetten.

Begeleiding en deskundigheid

Over de begeleiding en de zorg die een kind nodig heeft, worden tussen De Vennen en ouders afspraken gemaakt. Deze worden vastgelegd in het Ondersteuningsplan. In iedere groep werkt één persoonlijk begeleider die hierover de regie voert. Deze is HBO opgeleid (Sociaal Pedagogische Hulpverlening). Op De Vennen werken in totaal ongeveer 26 medewerkers waarvan de meesten als woonbegeleider met een MBO-opleiding (Sociaal Agogisch Werk). Twee gedragsdeskundigen staan de begeleiders en ouders met raad en daad bij. De locatie wordt aangestuurd door een locatiehoofd.

‘s Nachts is de slaapdienst aanwezig.


De organisatie op de kaart

De locatie op de kaart is gebaseerd op postcode en kan enigszins afwijken van de daadwerkelijke locatie.


Recensies van bezoekers

Er zijn nog geen recensies van bezoekers voor deze organisatie